Co je proteomika

Proteomika je vědecká disciplína zabývající se studiem proteinů a jejich vlastností –  především funkce, struktury, množství v místě a čase a jejich vzájemnými interakcemi. Jedná se o komplexní pohled – spíše než studiem jednotlivých proteinů se proteomika zabývá velkými soubory proteinů typickými pro dané biologické prostředí. Cílem proteomiky je také charakterizovat proteom studovaného organismu, tedy soubor všech proteinů a jejich forem, které se v organismu mohou nacházet v průběhu jeho života. Soubor proteinů aktuálně přítomný v daném místě a čase se nazývá proteotyp. Studiem změn hladin proteinů v buňkách, tkáních či tělních tekutinách za různých podmínek a jejich interakcemi přispívá proteomika k pochopení regulačních dějů a signálních drah, k identifikaci terapeutických cílů a validaci biomarkerů. Proteomika pracuje s velkými objemy dat, přičemž proteomická data jsou často integrována s daty z jiných biologických úrovní (genomika, transkriptomika, metabolomika), k čemuž se hojně využívá  bioinformatiky.

Metody využívané v proteomice

  • kapalinová chromatografie (často online spojená s hmotnostní spektrometrií)
  • hmotnostní spektrometrie
  • gelová elektroforéza
  • imunochemické metody
  • metody molekulární biologie
  • metody buněčné biologie
  • strukturní metody (nukleární magnetická rezonance, rentgenová strukturní analýza, kryo-elektronová mikroskopie)
  • bioinformatika (analýza dat, práce s databázemi, počítačové modelování)

Více informací naleznete v sekci Užitečné odkazy.